Projekt bez nazwy 5Projekt bez nazwy 4Dwa duże projekty zrealizowane zostaną w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 Priorytet FEPK.05 Przyjazna przestrzeń społeczna Działanie FEPK.05.01 Edukacja, a będą to:

  • Wzmocnienie potencjału kształcenia ogólnego w Powiecie Niżańskim 
  • Nowatorskie kształcenie ogólne w szkołach prowadzonych przez Powiat Niżański

Celem projektów jest poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej, na jednakowych zasadach dla wszystkich odbiorców infrastruktury, zwiększenie potencjału kształcenia na kierunkach ogólnych, przekazanie kompetencji i wiedzy cennej na rynku pracy oraz zwiększenie szans na kontynuację kształcenia na kierunkach ścisłych, a tym samym poprawę jakości kształcenia ogólnego w Powiecie Niżańskim

Co czeka na uczniów?

  • Modernizacja i zakup nowoczesnego wyposażenia do pracowni szkolnych, gdzie zajęcia będą prowadzone zgodnie z modelem nauczania STEAM (nauki ścisłe)
  • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów: matematyka, język angielski, język polski, geografia oraz zajęcia rozwijające zainteresowania: chemia, biologia, historia, zajęcia wokalne, itp.
  • Utworzone zostanie Szkolne Centrum Kreatywnego Uczenia Przedmiotów Ścisłych: matematyka, fizyka, informatyka. 

W ramach działania Centrum zorganizowane zostaną wyjazdy edukacyjne, m.in. do Planetarium – Śląski Park Nauki, Obserwatorium Astronomicznego na Suchorze (Gorce) czy wyjazd do Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie.

  • Powstanie Szkolne Centrum Edukacji Ekologicznej w ramach, którego Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku zaproponuje warsztaty terenowe w Bieszczadach, warsztaty geologiczne w Górach Świętokrzyskich oraz warsztaty ekologiczne w Parku Rekreacji „Zoom Natury” w Janowie Lubelskim.
  • Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku w ramach projektu otworzy również Centrum Współpracy Międzynarodowej, dzięki któremu uczniowie będą mieli możliwość wyjazdu do Muzeum Żydowskiego Galicja na warsztaty rozwijające kompetencje interkulturowe oraz wystawę czy wyjazd studyjny do Centrum Pieniądza w Warszawie
  • Szkoła zapewni wsparcie również psychologiczno-pedagogiczne, działania projektowe obejmą: modernizację i wyposażenie gabinetu pedagogiczno-psychologicznego, a także utworzenie sali wyciszeń dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Nie przegapcie tej szansy! To idealna okazja, by rozwijać swoje zainteresowania, zdobywać nową wiedzę i spędzać czas w nowoczesnych pracowniach i na ciekawych wyjazdach edukacyjnych.

Ósmoklasiści, którzy dołączą do szkoły oraz obecni uczniowie Liceum będą mogli w pełni korzystać z tych niesamowitych możliwości bezpłatnie w ramach projektów.

 

Dołączcie do szkół ponadpodstawowych w Powiecie Niżańskim i przekonajcie się, jak ekscytująca może być nauka!