Cele i zadania SU

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Liceum Ogólnokształcącego
im. Stefana Czarnieckiego
w Nisku

lo m

 

 Spis treści:

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 

Rozdział II. Organy Samorządu Uczniowskiego

 

Rozdział III. Kompetencje Organów Samorządu Uczniowskiego

 

Rozdział IV. Sekcje

 

Rozdział V. Kadencja i funkcjonowanie organów SU

 

Rozdział VI. Tryb wyboru organów Samorządu Uczniowskiego

 

Rozdział VII. Dokumentacja Samorządu uczniowskiego

 

Rozdział VIII. Postanowienia końcowe


Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

1.     Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem, tworzą wybrani uczniowie Szkoły.

 

2.     SU jest organizacją niezależną od jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych.

 

3.     Samorząd Uczniowski działa na podstawie Statutu Szkoły oraz niniejszego Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.

 

4.     Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły.

 

5.     Celem działań Samorządu Uczniowskiego jest:

 

 

6.     Zadania Samorządu Uczniowskiego:

 

 przedstawienie Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej, opiniii potrzeb społeczności uczniowskiej,

współdziałanie z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i organizacjami działającymi na rzecz środowiska lokalnego

organizowanie imprez o charakterze patriotycznym, kulturalnym, rozrywkowym oraz integracyjnym

organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w nauce i w środowisku uczniowskim,

zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów między uczniami oraz między uczniami i nauczycielami,

promowanie szkoły w środowisku lokalnym,

udział w akcjach charytatywnych.   

 

Rozdział II

 

Organy Samorządu Uczniowskiego

 

$1.     Organami Samorządu są:

 

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,

Rada Samorządu Uczniowskiego (RSU),

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego (nauczyciele)

 

$2.     Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z:

 

Zastępcy Przewodniczącego,

Skarbnika,

Sekretarza,

Sekcji technicznej,

Sekcji artystycznej,

Kronikarza.


 

Rozdział III

 

Kompetencje Organów Samorządu Uczniowskiego

 

$1.     Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:

 

kieruje pracą Samorządu,

 

reprezentuje uczniów LO,

 

współpracuje z Dyrektorem szkoły i nauczycielami,

 

zwołuje i przewodniczy obradom RSU,

 

przydziela zadania powołanym sekcjom,

 

 

$2.     Rada Samorządu Uczniowskiego:

 

występuje do przewodniczącego i opiekunów z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego,

 

opracowuje roczny plan pracy Samorządu,

 

pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez oraz uroczystości szkolnych,

 

obowiązkowo prowadzi dokumentację pracy Samorządu w formie protokołów,

 

gospodaruje funduszami Samorządu Uczniowskiego,

 

wykonuje zadania zalecone przez Radę Pedagogiczną i Dyrektora szkoły.

 

$3.     Zastępca Przewodniczącego jest najbliższym jego współpracownikiem. Realizuje zadania określone przez Przewodniczącego oraz:

 

w czasie nieobecności Przewodniczącego pełni jego obowiązki,

 

pomaga Przewodniczącemu w pełnieniu jego obowiązków.

 

$4.     Opiekunowie SU:

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego sprawuje bezpośrednią opiekę nad członkami RSU oraz jest pośrednikiem między Samorządem Uczniowskim a Dyrektorem i Radą Pedagogiczną

 

służą radą i pomocą w działaniach SU

 

nadzorują prowadzenie dokumentacji SU

 

Rozdział IV

 

Sekcje

 

$1.     Sekcje są organami pomocniczym Rady Samorządu Uczniowskiego, powołanymi do realizowania zadań Samorządu w zakresie organizowania i przeprowadzania imprez szkolnych.

 

$2.     Powołane sekcje mogą mieć charakter stały (pracują przez cały rok).

 

$3.     Członkiem sekcji może być każdy uczeń LO. Skład osobowy jest zatwierdzany przez RSU.

 

$4.     Sekcja techniczna jest odpowiedzialna za przygotowanie nagłośnienia imprez szkolnych, apeli i akademii oraz dba o to, by sprzęt nie uległ uszkodzeniu.

 

$5.     Sekcja artystyczna odpowiada za dekoracje oraz wystrój szkoły.

 

$6.     Kronikarz prowadzi kronikę SU, w której na bieżąco dokumentuje wydarzenia z życia szkoły.

 

$7.     Skarbnik kontroluje przychody i wydatki SU oraz jest odpowiedzialny za dokonywanie zakupów zleconych mu przez SU.

8.Sekretarz prowadzi dokumentację SU oraz przygotowuje sprawozdani z przeprowadzonych akcji.

 

Rozdział V

 

Kadencja i funkcjonowanie Organów SU

 

$1.     Kadencja SU trwa rok szkolny.

 

$2.     Członka RSU można odwołać, jeżeli narusza regulamin Samorządu Uczniowskiego lub nie bierze udziału w pracach SU.

 

$3.     Zebrania Samorządu Uczniowskiego, zwoływane są w miarę potrzeb. Zebrania odbywają się w czasie przerw lub po zajęciach lekcyjnych. Rada Samorządu spotyka się raz w miesiącu z Dyrektorem szkoły.

 

$4.     W zebraniach rady Samorządu Uczniowskiego może brać udział Dyrektor oraz przedstawiciel Rady Pedagogicznej. 

 

Rozdział VI

 

Tryb wyboru organów Samorządu Uczniowskiego

 

1.     Każdego roku szkolnego we wrześniu zwołuje się zebranie osób chętnych do pracy w SU na dany rok szkolny.

 

2.     Na pierwszym spotkaniu uczniowie wybierają spośród siebie przez głosowanie przewodniczącego i zastępcę, którzy proponują pozostałym osobom pełnienie funkcji skarbnika, sekretarza, kronikarza oraz przewodniczących poszczególnych sekcji.

 

3.     Następnie przeprowadza się referendum, w którym cała społeczność uczniowska opiniuje zaproponowany skład SU.

 

4.     Każdy uczeń potwierdza znakiem x swoją zgodę lub jej brak na stworzenie Rady SU w zaproponowanym składzie.

 

5.     Pozytywny wynik referendum oznacza, że SU może rozpocząć swoją działalność. Wiadomość o składzie zostaje podana społeczności uczniowskiej.

 

6.     Jeśli wynik referendum jest negatywny, następnego dnia wybory przeprowadza się na nowo, ze zmianami na poszczególnych stanowiskach.

 

7.     Tydzień po ogłoszeniu wyników Radni mają obowiązek spotkać się na pierwszej sesji Rady, co jest równoznaczne z jej ukonstytuowaniem.

 

Rozdział VIII

 

Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego

 

$1.     Na dokumentację SU składa się:

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego,

Księga protokołów Rady Samorządu Uczniowskiego,

Wykaz przychodów i wydatków,

Kronika szkolna.

 

 

Rozdział IX

 

Postanowienia końcowe

 

$1.     Regulamin Samorządu Uczniowskiego jest dostępny dla wszystkich uczniów LO na stronie internetowej i w dokumentacji SU.

 

$2.     Regulamin Samorządu Uczniowskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku uchwalony na posiedzeniu Rady Samorządu Uczniowskiego w dniu 28 maja 2013 r. wchodzi w życie z dniem 29 maja 2013 r.