Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń

 bsbu

    Nazwa projektu: „Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń”

Organizator: Fundacja Państwo Obywatelskie - organizacja pożytku publicznego oraz Komitet Honorowy

Opis projektu: Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.

Strona internetowa projektu: http://bezpieczna-szkola.com

Regulamin i zasady konkursu:

  1. Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 28 listopada 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają tytuły Bezpiecznej Szkoły i dyplomy honorowe
  2. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmują na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1" do „10". Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu Bezpieczna Szkoła jest uzyskanie co najmniej 80 punktów za 10 zadań. W skład jury wchodzi po 2 przedstawicieli organizatorów konkursu.
  3. Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych, uzyskanych efektach, poprawie stanu bezpieczeństwa w szkole i wokół szkoły. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne, komitety rodzicielskie i samorządy uczniowskie.
  4. Jury zachęca szkoły do dokumentowania wykonanych w ramach konkursu prac w materiałach fotograficznych, opracowaniach uczniowskich tekstowych, w tym zarejestrowanych elektronicznie, nagraniach filmowych na DVD lub CD etc.
  5. Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkołę dla zapewnienia bezpieczeństwa placówki i jej uczniów, należy przesyłać do jury sukcesywnie do dnia 15 kwietnia 2015 r.
  6. Adres jury konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń: Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02-326 Warszawa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zadania jakie należy zrealizować w ramach konkursu:

v  Przeprowadzenie, we wszystkich klasach szkoły, debaty uczniowskiej nt. Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel z testem sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego przez szkołę. Ocena jury na podstawie testów, po 3 z każdej klasy, przesłanych do jury konkursu pocztą elektroniczną.

v  Przeprowadzenie szkolnego konkursu nt. Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości).Zasady konkursu, z dostosowaniem do grup wiekowych, opracowują szkoły uczestniczące w konkursie. Ocena na podstawie 10 najciekawszych prac wg wyboru szkoły, przesłanych przez szkoły do jury konkursu.

v  Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna itp. Ocena na podstawie opisu wykonanych przedsięwzięć, sporządzonego przez szkołę i przesłanego do jury pocztą elektroniczną.

v  Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach na temat: Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne. Zalecane podjęcie tematu relacji „chłopcy-dziewczęta" - język, kultura osobista etc. „Czy uczniowie klną i dlaczego..." Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury pocztą elektroniczną.

v  Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat Tytoń, narkotyki, dopalacze - jak się przed tym bronić. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.

v  Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów nt. Kibole, blokersi, grupy podwórkowe - co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do „paczki". Wskazany udział specjalisty ds. prewencji z Policji, pedagoga-specjalisty z zakresu resocjalizacji. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.

v  Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Mój przyjaciel jest inwalidą - jak kształtować podstawy akceptujące niepełnosprawność. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.

v  Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Nie jesteś sam. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub „euro sieroctwa"; gdzie szukać pomocy. Wskazany udział przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i pomocy rodzinie, zawodowych kuratorów sądowych.

v  Przeprowadzenie konwersatoriów na temat: Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia... Prezentacja może obejmować podstawowe reguły prawa cywilnego i karnego - w konwencji odpowiedniej dla grup wiekowych, a także tematykę przestępczości nieletnich i wykonywania kar orzeczonych przez sądy dla nieletnich oraz sądy powszechne.

v  Wykonanie dowolnego zadania wg tematyki wybranej przez uczestniczącą w konkursie szkołę, dotyczącej kwestii bezpiecznej szkoły lub bezpieczeństwa uczniów

 

v  Zgłoszenie swoich przedstawicieli (nauczycieli, pedagogów, psychologów) do udziału w seminarium Bezpieczna Szkoła 2015, które w okresie od 28 listopada 2014 r. do 2 marca 2015 r. przeprowadzi w formule e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie

 

Uczestnicy projektu: wszystkie klasy liceum

 

Koordynator projektu na teranie szkoły: mgr Marta Stefaniak - psycholog szkolny

 

ZADANIA ZERALIZOWANE:

 

ü     Październik 2014 - przeprowadzenie warsztatów pt: „Mój przyjaciel jest inwalidą”

ü     16 października 2014 - podczas “Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca” pod nazwą Restart a Heart nasza szkoła wzięła udział w akcji próby pobicia rekordu w resuscytacji, którą koordynowała Pani Jadwiga Bielecka – kierownik Działu Pomocy Doraźnej Szpitala Powiatowego w Nisku wraz z ratownikami medycznymi pracującymi w Pogotowiu Ratunkowym w Nisku

ü     28 października 2014 roku uczniowie naszej szkoły udali się do Sądu Rejonowego z siedzibą w Nisku na nietypową lekcję wiedzy o społeczeństwie. Taka forma zajęć była możliwa dzięki nawiązaniu współpracy z Prezes Sądu Rejonowego w Stalowej Woli, panią Joanną Szewczyk oraz z Sędzią Zamiejscowego VIII Wydziału Karnego, panem Krzysztofem Dembowskim. Licealiści od półtora roku są zapraszani na wybrane rozprawy sądowe, dzięki temu mogą zweryfikować swoją wiedzę na temat prawa karnego. Tym razem dzięki uprzejmości sędziego, pana Krzysztofa Dembowskiego uczniowie byli obserwatorami rozpraw sądowych z udziałem dwóch oskarżonych, z których jeden odsiadywał karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym. Sprawa obu mężczyzn dotyczyła kradzieży. Uczestnicząc w rozprawach karnych uczniowie mają możliwość poznania zastosowania prawa od strony praktycznej. Po rozprawach sądowych sędzia, pan Krzysztof Dembowski wygłosił pogadankę, w której udzielił wyczerpujących odpowiedzi na stawiane pytania o specyfikę zawodów prawniczych, zakres obowiązków sędziego, ranking wyższych uczelni Wizyta w sądzie miała charakter edukacyjny, profilaktyczny, a jednocześnie wzbogaciła młodzież o nowe doświadczenia i umiejętności. Celem organizowania lekcji w sądzie jest zwiększenie świadomości prawnej wśród uczniów i pokazanie prawnych konsekwencji czynów zabronionych. Ponadto licealiści zaznajomili się z organizacją i funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości, specyfiką procesu karnego, prawami ofiar przestępstw i obowiązkami świadków.

ü     30 października 2014r, - przeprowadzenie próbnej ewakuacji w szkole

ü     12 listopada 2014 - Uczestnictwo Dyrektora szkoły w konferencji Podkarpackiego Kuratora Oświaty na temat "Patologie jako przejaw zagrożenia bezpieczeństwa młodzieży szkolnej". Celem konferencji było zapoznanie uczestników z pojęciem i rodzajami patologii, przeciwdziałaniem jej wśród młodzieży szkolnej, a także dyskusje i debaty z udziałem kuratora oświaty, przedstawicieli Komendy Głównej Policji, społecznego doradcy Rzecznika Praw Dziecka, Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej oraz pracownika Katedry Prawa Karnego w WSPiA

ü     12 listopada 2014r- uczestnictwo nauczyciela koordynatora na szkoleniu dotyczącym uzależnień,  pt: ARS, czyli jak dbać o miłość

ü     12 listopada 2014r. – zostało zorganizowane spotkanie rodziców uczniów Liceum z przedstawicielem policji, który przedstawił sytuację konfliktów z prawem młodzieży z naszego regionu. Policjant ten uczulił rodziców, jakie działania w stosunku do ich dzieci są niedopuszczalne oraz na jakie zachowanie należy natychmiast reagować. Prowadzący spotkanie zapoznał rodziców z rodzajami środków uzależniających oraz objawach, jakie te środki powodują.

ü     Listopad-grudzień  2014 – wyjazd uczniów klas pierwszych liceum na warsztaty profilaktyczne do placówki MONAR w Stalowej Woli

ü     8-11 grudnia 2014 - udział młodzieży klas 2 LO w warsztatach socjoterapeutycznych z panem Andrzejem Sową - profilaktykiem do spraw uzależnień

ü     Grudzień 2014 - udział klasy 1d w warsztatach z wychowawcą na temat "Zachowania asertywne"

ü     Grudzień 2014/styczeń 2015 - udział uczniów klas pierwszych w zajęciach warsztatowych z wychowawcą, na temat:

        - Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne.

        - Nie jesteś sam.

        - Przestrzeganie prawa, jako obowiązek każdego ucznia.

ü     Styczeń 2015 - ogłoszenie przez Samorząd Uczniowski konkursu na pracę pisemną w temacie: "Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi?"

ü   Styczeń 2015 - przeprowadzenie przez nauczycieli religii zajęć o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą przynależność do grup destrukcyjnych, między innymi sekt. Zwrócenie uwagi na mechanizmy werbowania do sekt. Uczniowie naszej szkoły podczas podczas zajęć katechetycznych (w ramach zadania 6 projektu, z dostosowaniem do potrzeb naszej młodzieży) analizowali aspektowość różnorodnych definicji sekt oraz mechanizmy psychomanipulacji w sektach. Celem zajęć było kształtowanie umiejętności obiektywnej oceny postępowania przywódców i członków sekt oraz  wspólne wskazanie zagrożeń dla współczesnej rodziny, wynikających z działalności sekt. Uczniowie uzyskali także informacje o prowadzonych przez Kościół ośrodkach wspierających osoby związane z sektami oraz ich rodziny, a także prowadzących działalność informacyjną w tym temacie.

ü     Od stycznia 2015 roku uczniowie naszej szkoły biorą udział w klasowych debatach na temat "Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel". Niektórzy z nich pomyślnie zdali testy sprawdzające ich wiedzę na temat poruszanych zagadnień, inni w dalszym ciągu przygotowują się do sprawdzianu wiadomości.

ü     25 lutego 2015 roku przedstawicielki Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”  poprowadziły zajęcia warsztatowe dla wolontariuszy z Czarnieckiego. W ramach zajęć na temat : „Każdy komuś jest potrzebny” zaprezentowano działalność fundacji w środowisku osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz przedstawiono możliwość zaangażowania młodzieży w te działania w Krakowie. W ramach warsztatów młodzież miała okazję zmierzyć się z ograniczeniami, które stanowią codzienność osób niepełnosprawnych. Zajęcia zostały sfinansowane przez Radę Rodziców.

ü     27 lutego 2015 roku miało miejsce wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych laureatom Konkursu Szkolnego na pracę pisemną "Co powinno się zmienić w Twojej szkole/rodzinie/otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi?" W konkursie wzięło udział 33 uczniów. Ich prace plasowały się na bardzo wysokim poziomie. Uczniowie wskazywali rozwiązania trudnych sytuacji, wykazując się wielka wrażliwością. Nagrodami w konkursie były dyplomy, słodkie upominki oraz oceny z przedmiotów humanistycznych. Dla najlepszych Samorząd ufundował także bony do sklepów Empik. Przedstawiciele Samorządu postanowili wydać broszurę z powyższymi pracami, by służyły jako wskazówki dla innych uczniów i nauczycieli.

ü     Marzec 2015 – ukończenie przez szkolnego koordynatora projektu „Bezpieczna szkoła-bezpieczny uczeń” kursu e-learning na temat bezpieczeństwa w szkole.

ü     11 marca 2015 – wypełnienie i przesłanie ankiet ewaluacyjnych do projektu oraz zamieszczanie poszczególnych działań na stronie konkursowej projektu.

ü     26 marca 2015 – zamieszczenie końcowego sprawozdania z realizacji postanowień projektu "Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń”.

   

 

GALERIA ZDJĘĆ:

 

  • Ewakuacja 001
  • Ewakuacja 004
  • Ewakuacja 005

 

 

IMAGE   We wrześniu br. w niżańskim liceum uczniowie klas I, II i III o profilu humanistyczno-prawniczym wzięli udział w cyklu wykładów poświęconych edukacji prawnej. W roli prelegenta wystąpiła znana już społeczności „Czarnieckiego” pani mecenas z Kancelarii Adwokackiej w Stalowej Woli, Magdalena Golik- Bigos. Wśród omówionych zagadnień znalazły się wybrane działy kodeksu karnego, rodzinnego i opiekuńczego. Dużo uwagi...
IMAGE    Koordynator do spraw dostępności w Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku: Magdalena Adamiak – sekretarz szkoły Kontakt: Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, 37-400 Nisko, Plac Wolności 3, tel: +48 15 841 20 31, e-mail:seklonisko@wp.pl, strona internetowa:www.lo.nisko.pl   Do zadań koordynatora należy w szczególności: wsparcie osób ze szczególnymi...
IMAGE     Zapraszamy do wzięcia udziału w XXXIV Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmi „Ekonomia wobec kryzysów. Gospodarcze i społeczne skutki pandemii”.    Zawody Olimpiady są trzystopniowe. Zawody I stopnia (szkolne) odbywają się w szkołach. Po zgłoszeniu chęci uczestniczenia w Olimpiadzie organizatorzy przesyłają do wszystkich szkół komplet materiałów (w tym...
IMAGE     Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” zaprasza na wykład otwierający nowy cykl niebanalnych spotkań z historią. W ubiegłym roku zgłębialiśmy tematy związane z XVII wiekiem, tym razem cofamy się w czasie do wieków średnich. Cykl pod nazwą „Wieki niezupełnie ciemne” składa się z ośmiu wykładów. Przygotowało je i poprowadzi pięciu pasjonatów, historyków, literaturoznawców, regionalistów: Marcin Folta,...
   1 września 2020 r. ruszyła rejestracja uczniów do 24. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, którego terminarz w powodu pandemii został zmieniony z wiosennego na jesienny. Konkurs został w znacznej części przeniesiony w sferę wirtualną. Zakres tematyczny tej edycji Konkursu obejmuje Księgę Liczb oraz 1 List do Koryntian (wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem pojęć). Tekstem...
IMAGE     Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1 września 2020 r. w budynku szkoły.    W trosce o zdrowie uczniów i pracowników, wchodząc na teren szkoły należy dostosować się do istniejących w tym zakresie wymogów sanitarnych.   1/ Do szkoły może przyjść uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 2/ Do szkoły nie może przyjść osoba, jeżeli przebywa w domu z...
IMAGE     Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zachęca do udziału w II Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”. Szczegóły konkursu oraz regulamin na stronie internetowej https://www.krus.gov.pl/konkursy/konkursy-i-patronaty/moja-wizja-zero/. Termin przesyłania prac - 30.09.2020 r.
IMAGE                   Wykaz podręczników szkolnych w Liceum Ogólnokształcącym w Nisku w roku szkolnym 2020/2021      Wykaz podręczników do klasy 1 liceum Wykaz podręczników do klasy 2 liceum po szkole podstawowej Wykaz podręczników do klasy 2 liceum po gimnazjum Wykaz podręczników do klasy 3 liceum
IMAGE    Dnia 15 czerwca br. odbyło się drugie z cyklu zaplanowanych wykładów w ramach projektu „Akademii Bezpieczeństwa WSPiA”. Zajęcia poprowadził generał Józef Gdański, wysokiej rangi funkcjonariusz policji, były Komendant Wojewódzki Policji na Podkarpaciu, Warmii i Mazurach. Uczniowie klasy 1a po raz kolejny za pośrednictwem szkolnego koordynatora projektu, Anny Andres, otrzymali zaproszenie z linkiem do spotkania....
IMAGE     „Mądrość starożytnych dzisiaj” – to hasło VII Interdyscyplinarnych Warsztatów Filozoficznych online dla młodzieży szkół ponadpodstawowych, organizowanych przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Ich celem było uświadomienie uczniom, że znajomość filozofii często stanowi atut w poszukiwaniu pracy oraz ułatwia efektywne działanie w zakresie wielu dziedzin życia społecznego, politycznego,...
IMAGE     W lutym br. uczniowie naszego liceum mieli możliwość uczestniczenia w konkursie zorganizowanym przez Instytut Goethego w Krakowie w ramach projektu „Leselust”. Celem konkursu było zmotywowanie młodych ludzi do czytania książek w języku niemieckim, a przez to doskonalenie ich umiejętności językowych. Konkurs przebiegał w dwóch etapach. W eliminacjach szkolnych uczniowie mieli za zadanie przeczytać wybraną przez...
IMAGE      Z dumą informujemy, że Oliwia Szewczyk, uczennica klasy 1bg, uzyskała tytuł finalisty konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”, mającego na celu popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzy dotyczącej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalności zatrudnienia oraz innej pracy zarobkowej. W eliminacjach II stopnia, które odbyły się w dniu 28 lutego br. w Zespole Szkół nr 2 im....
IMAGE   Natalia Sudoł, uczennica klasy IIA, została laureatką ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Stanach Zjednoczonych dla uczniów szkół średnich I KNOW AMERICA 2020. Konkurs ten organizowany jest od 18 lat przez Fundację Wspomagania Wsi we współpracy z Ośrodkiem Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego,  Ambasadą Stanów Zjednoczonych Ameryki i Amerykańską Izbą Handlową. Rozdanie dyplomów odbyło się...
IMAGE   W lutym br. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w cyklu lekcji dotyczących rynku finansowego i usług bankowych. Zajęcia prowadziła Pani Wioletta Brzozowska, pracownica Nadsańskiego Banku Spółdzielczego SANBank w Stalowej Woli. Projekt edukacji finansowej BAKCYL w Liceum Ogólnokształcącym w Nisku realizowany był na zajęciach podstawy przedsiębiorczości w klasie ICg oraz ekonomii w praktyce w klasach IIA i IIB. Tematyka...
IMAGE     1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, ustanowiony w 2011 roku, aby uczcić żołnierzy, którzy po zakończeniu II wojny światowej kontynuowali walkę o suwerenną, niezawisłą Polskę z sowieckim okupantem. W naszej szkole tegoroczne obchody święta rozpoczęły się już w lutym, kiedy to na zaproszenie nauczycielki Urszuli Fedorowskiej pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie,...
Zapraszamy wszystkie szkoły i ośrodki kultury do udziału w konkursie plastycznym na projekt znaczka pocztowego ŚWIAT OCZAMI MŁODYCH.       Czwarta edycja konkursu, organizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska i Pocztę Polską, poświęcona jest tematyce wolontariatu. Temat ten jest szczególnie ważny w kontekście nowej podstawy programowej, wdrażanej stopniowo od roku szkolnego 2017/2018, która dostrzega...
IMAGE     Zapraszamy do udziału w konkursie literacko-plastycznym „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940”. Termin nadsyłania prac mija 23 marca br. Gala wręczenia nagród i wyróżnień odbędzie się 24 kwietnia w Sali Kolumnowej Sejmu RP. Założeniem konkursu jest uczczenie 80. rocznicy mordu w Lesie Katyńskim. Inicjatywa ta służy także popularyzowaniu wiedzy o Zbrodni Katyńskiej. Jest również szansą na kształtowanie postaw...
IMAGE     28.02.br. w gościnne progi naszej szkoły zawitał Robert Pytka, pełnomocnik dziekana ds. sandomierskiej Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz współpracownik redakcji sportowej i redakcji informacji Polskiego Radia Rzeszów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom licealistów, przeprowadził warsztaty na temat „Dziennikarstwo może być Twoją pasją”. Spotkanie miało bardzo ciekawy i żywy przebieg....
IMAGE                                                                       Komisja Rekrutacyjna w ramach realizacji projektu „Searching for Home” (Szukając domu) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+, ogłasza nabór na...
IMAGE    Dnia 14.02.2020r. uczennica Czarnieckiego - Klaudia Joniec -  przeprowadziła w Przedszkolu nr 1 w Nisku lekcje promujące język hiszpański oraz kulturę hiszpańską. W zajęciach wzięły udział dzieci z dwóch grup wiekowych. Nauka przebiegała poprzez zabawę w bardzo radosnej atmosferze. Mali uczniowie ochoczo malowali kolorowanki przedstawiające mieszkańców Hiszpanii i uczyli się podstawowych zwrotów...
IMAGE       W Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej za wyniki w roku szkolnym 2018/2019. Stypendia 240 uczniom z województwa podkarpackiego wręczyła wojewoda podkarpacki Ewa Leniart i podkarpacki kurator oświaty Małgorzata Rauch. Naszą szkołę reprezentował tegoroczny maturzysta, uczeń klasy IIIA Marcin Madej,...
IMAGE     27 lutego br. odbyły się kolejne wykłady z cyklu zaplanowanych spotkań z zaprzyjaźnioną panią adwokat,  wynikające z  przepisów ustawy z  dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim i edukacji prawnej. Tym razem słuchaczami wykładu byli tegoroczni maturzyści z klasy IIIA. Mecenas Magdalena Golik-Bigos z kancelarii adwokackiej w Stalowej Woli...
IMAGE     26 lutego br. na uczestników projektu realizowanego przez WSPiA czekała nie lada gratka. Zajęcia na temat prawa karnego oraz pracy w służbach mundurowych poprowadziła mgr Alena Myrda, była naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Rzeszowie, a obecnie wykładowca Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Swoją prelekcję rozpoczęła od przedstawienia siedmiu złotych pytań kryminalistyki, sugerując, że  to...
  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT   Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku zaprasza do składania ofert na wykonaniezadania pn. „Zakup materiałów promocyjnych do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+”. więcej w zakładce PRZETARGI (link bezpośredni)
  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT   Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku zaprasza do składania ofert na wykonaniezadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego do realizacji projektu sfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+”. więcej w zakładce PRZETARGI (link bezpośredni)
  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT   Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku zaprasza do składania ofert na wykonaniezadania pn. „Zakup materiałów biurowych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+”. więcej w zakładce PRZETARGI (link bezpośredni)
IMAGE       21 lutego 2020 r. o godz. 13.00 w auli WSPiA w rzeszowskim kampusie uczelni uczennica „Czarnieckiego”, Klaudia Joniec, podjęła walkę o tytuł Rzeszowskiego Mistrza Ortografii. Potyczkę z językiem polskim z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego zorganizowała WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa.  Tekst dyktanda  po raz trzeci przygotowała polonistka dr Barbara Misztal, który...
    Spółdzielczy Dom Kultury w Stalowej Woli już po raz szesnasty jest organizatorem Wojewódzkiego  Przeglądu Zespołów Szkolnych „O Gęsie Pióro”. W przeglądzie mogą uczestniczyć soliści oraz zespoły ruchu amatorskiego działające w placówkach szkolnych z terenu województwa podkarpackiego. Przegląd odbędzie się w dniach 20 – 22 kwietnia 2020 r. w trzech kategoriach: – Teatr (20...
IMAGE     Walentynki to wyjątkowy czas, spędzany w naszej szkole na różne sposoby. W tym roku przez cały walentynkowy dzień, czyli 14 lutego, towarzyszyła nam fotobudka, przygotowana specjalnie na tę okazję przez Samorząd Uczniowski. Podczas przerw lekcyjnych każdy, kto tylko miał takie życzenie, robił sobie zdjęcia, charakteryzując się przy tym w najrozmaitszy sposób. Fotografowali się przyjaciele, zakochani, grupy...
IMAGE     W lutym br. niżański Teatr Kontynuacja wystawił dla naszej szkoły sztukę Zdzisława Skowrońskiego i Józefa Słotwińskiego „Imieniny pana dyrektora” w adaptacji i reżyserii Marka Urbana. Spektakl został wystawiony na deskach sali widowiskowej Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół”. Od pierwszych scen komediofarsa spotkała się z niezwykle żywym odbiorem. Sporej porcji humoru i rozrywki dostarczyły zabawne...
IMAGE      Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” serdecznie zaprasza na otwarcie wystawy rękodzieła artystycznego „Nitką malowane” w dniu 7 marca 2020 r. o godz. 17.00. do Niżańskiego Centrum Historii i Tradycji. Wystawę będzie można oglądać do 3 kwietnia 2020 r.   W tym roku wystawa zostanie zorganizowana po raz 23. Prezentujemy na niej twórczość lokalnych rękodzielników. W poprzednich latach można było...
IMAGE     13 lutego br. oficjalnie rozpoczęła się II. edycja projektu „Akademia Bezpieczeństwa WSPiA”, realizowanego w niżańskim liceum przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w Rzeszowie. Tym razem uczestnikami zajęć byli uczniowie klasy IA o profilu humanistyczno-prawniczym. Pierwszoklasiści wzięli udział w dwugodzinnych wykładach dra Mariana Szkodzińskiego, pracownika akademickiego, byłego komendanta powiatowego...
IMAGE     12 lutego br. uczniowie klasy IIA w ramach nauczania wiedzy o społeczeństwie i edukacji prawnej uczestniczyli w dwóch przewodach sądowych w Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli. Ze względu na to, iż w Polsce prawo uczestniczenia publiczności na rozprawie jest jedną z elementarnych zasad i gwarancji konstytucyjnych, młodzież mogła śledzić przebieg rzeczywistego procesu sądowego. Pierwsza z obserwowanych rozprawa...
IMAGE         05 listopada 2019 odbyła się Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa z matematyki  Olimpus – sesja jesienna 2019. W styczniu 2020 r. zostały ogłoszone wyniki.   Z niezwykłą przyjemnością informujemy, że z naszej szkoły w gronie najlepszych uczniów w Polsce znaleźli się: ·        Jagoda Blajerska – LAUREAT – 10. miejsce klas I po szkole...
IMAGE                                                 Zaproszenie   W ramach akcji ,,Zwolnieni z teorii" realizujemy w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Nisku projekt społeczny pod nazwą “¡Viva Película!”. Projekt polega na projekcji filmów popularyzujących wiedzę na temat kultury...
IMAGE     10 stycznia 2020r. uczeń naszego liceum Adrian Gumiela wziął udział w I. etapie Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego CONTINUUM 2020, w którym główną nagrodą jest indeks na studia Politechniki Warszawskiej. Zmagania z „królową nauk” odbyły się w Płockiej Filii Politechniki Warszawskiej. Zadania testowe obejmowały szeroki wachlarz zagadnień matematycznych. Na rozwiązanie 20 zadań zawodnicy mieli 90...
    Konkurs na plakat z hasłem antytytoniowym   Organizatorem „Konkursu na plakat z hasłem antynikotynowym” jest Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Rzeszowie.Zadaniem konkursowym jest przygotowanie plakatu w formacie A3 lub A2.Każda praca powinna mieć swój tytuł. Uczniów zainteresowanych udziałem w konkursie, prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu i zgłoszenie woli uczestnictwa do...
IMAGE                                                                        WYNIKI REKRUTACJI UCZNIÓW-GOSPODARZY WYRAŻAJĄCYCH CHĘĆ PRZYJĘCIA U SIEBIE UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PARTNERSKICH   Komisja Rekrutacyjna projektu Searching for Home (Szukając domu)...

Fundacja

Fundacja Kulczykow logo m

Nasza szkoła


logoBIP

Godziny pracy

pedagog psycholog

Pozytywka

Gaja

 gaja

Nasi partnerzy

Gościmy

Odwiedza nas 30 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik odsłon

3980212
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni miesiąc
Ten miesiąc
Poprzedni tydzień
Wszystkie
531
1347
531
3969000
43741
41707
3980212

Twój adres IP: 3.235.101.50
Czas na serwerze: 2020-09-28 11:24:47