ZMIANA W FUNKCJONOWANIU SZKOŁY OD 30 LISTOPADA 2020R.

  

 

         platat przedłużenie do 03.01     plakat ferie zimowe

W związku z wprowadzonymi zmianami w prawie oświatowym informujemy, że:

- do dnia 03 stycznia 2020 r. przedłużone zostało ograniczenie funkcjonowania szkoły. Zajęcia w tym czasie dla uczniów realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (kształcenie zdalne);

- 23-31 grudnia 2020r. – zimowa przerwa świąteczna;

- 4-17 stycznia 2021r. - ferie zimowe.

Konsekwencją zmiany terminu ferii zimowych jest zmiana terminów związanych z klasyfikacją uczniów klas I, II i III.

- 16 grudnia 2020r. w godz. 16.30 – 18.30 – spotkanie wychowawców klas z rodzicami uczniów klas I, II i III w aplikacji Microsoft TEAMS (z podziałem na klasy tak, aby rodzic mógł uczestniczyć w każdym spotkaniu, jeżeli ma dzieci w kilku klasach). Szczegóły spotkania zostaną przedstawione w wiadomości przesłanej poprzez e-dziennik;

- do 16 grudnia 2020r. – poinformowanie uczniów i rodziców uczniów klas I, II i III o przewidywanej dla ucznia niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanym nieklasyfikowaniu. Nauczyciele przewidywane oceny niedostateczne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz przewidywane nieklasyfikowanie z obowiązkowych zajęć edukacyjnych odnotują w dzienniku lekcyjnym.

Pozostałe terminy związane z klasyfikacją zostaną opublikowane na stronie szkoły do 04 grudnia 2020r.

 

PRZYPOMINAMY RÓWNIEŻ.

1. Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, stworzone zostaną warunki nauczania stacjonarnego lub zdalnego w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole). Potrzeby w tym zakresie należy zgłaszać do wychowawców klas, pedagoga, psychologa poprzez e-dziennik.

2. Jeżeli pojawi się taka możliwość, to w klasach III przywrócone zostaną konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu maturalnego.

3. Do wychowawców klas należy zgłaszać potrzeby w zakresie wypożyczenia sprzętu komputerowego (tablety) na czas kształcenia zdalnego. W przesłanej informacji należy podać dane osoby pełnoletniej, z którą zostanie podpisana umowa użyczenia sprzętu wg wzoru:

imię i nazwisko pełnoletniej osoby, z którą zostanie podpisana umowa /adres zamieszkania/ numer PESEL oraz imię i nazwisko ucznia/klasa.

Termin odbioru sprzętu zostanie wyznaczony przez dyrektora szkoły.

4. Do szkoły może przyjść uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

5. Do szkoły nie może przyjść osoba, jeżeli przebywa w domu z kimś odbywającym kwarantannę albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych (sugerujemy nie posyłanie do szkoły ucznia, jeżeli u któregoś z domowników pojawiło się podejrzenie zakażenia).

6. Uczniowie i pracownicy szkoły mają obowiązek zasłaniania nosa i ust na terenie szkoły.

7. Po wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce i udać się do wyznaczonej sali. Uczeń może zdjąć maseczkę czy przyłbicę po wejściu do sali lekcyjnej i zajęciu miejsca w ławce.

8. Podczas pobytu w szkole należy zachować odpowiedni dystans od innych osób.

9. W szkole obowiązuje ograniczenie przebywania „osób z zewnątrz”. Mogą oni przebywać na terenie szkoły w wydzielonym miejscu, jeżeli nie mają objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Są kategorycznie zobowiązani do stosowania środków ochronnych: osłony ust i nosa.

10. Spotkanie z dyrektorem, czy pracownikami szkoły (nauczycielami, wychowawcą, pedagogiem, psychologiem) jest możliwe po wcześniejszym umówieniu drogą telefoniczną 15 8412 031, mailową – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pośrednictwem e-dziennika.

Apeluję, aby ograniczać do niezbędnego minimum swoją aktywność poza miejscem zamieszkania.

Proszę śledzić informacje wysyłane przez dziennik elektroniczny oraz umieszczane na stronie szkoły.

 

Z poważaniem

Jerzy Stelmach – dyrektor szkoły

 

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Nisku:

15 841-20-10

15 841-20-11

Telefon Alarmowy: 695-477-970