USTNY EGZAMIN MATURALNY W 2020 ROKU

   

wytyczne CKE MEN i GIS plakat

  

  

 

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO W 2020 ROKU

  

 

 

 

W 2020 r. egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się tylko z części pisemnej.

W 2020 r. nie przeprowadza się egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych w części ustnej, z wyjątkiem przypadków:

- w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego,

- jest obowiązany przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Absolwent, którego dotyczy jeden z powyższych przypadków, może przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego, pod warunkiem że:

- w terminie do dnia 7 lutego 2020 r. złożył deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu;

- w terminie do dnia 25 maja 2020 r., przekaże informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu do dyrektora szkoły

- do informacji do dyrektora szkoły dołącza oświadczenie o konieczności przedstawienia wyniku części ustnej egzaminu maturalnego w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną.

 

images/wytyczne_CKE_MEN_i_GIS_plakat.jpg