O konkursie

 

logotyp2

Celem konkursu jest m.in.: budowanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć i wyjazdów edukacyjnych poświęconych zbieraniu wybranych odpadów komunalnych, ze szczególnym naciskiem na ich selektywną zbiórkę oraz dalsze zagospodarowanie i przetwarzanie.

Konkurs polega na zebraniu przez szkołę jak największej ilości odpadów papieru i tektury. Utworzonych zostanie 7 rankingów szkół (po jednym dla każdej gminy). Rankingi szkół uczestniczących w Konkursie tworzone będą na podstawie masy zebranych odpadów 
w przeliczeniu na jednego ucznia. Zwycięży szkoła z najwyższym wskaźnikiem.

Projekt „Aktywizacja społeczności powiatu niżańskiego poprzez edukacje ekologiczną” został dofinansowany w ramach poddziałania 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 dla operacji realizowanych w ramach Projektu Grantowego pt. Organizacja różnych form aktywności dla mieszkańców obszaru LGD znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy lub wykluczonych ze względu na ograniczenia społeczne realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.