Nasze działania

 

logotyp2

1. 22 marca 2018r. – podpisanie umowy o powierzenie grantu nr 1/2017/G/4 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 dla operacji realizowanych w ramach Projektu Grantowego pt. Organizacja różnych form aktywności dla mieszkańców obszaru LGD znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy lub wykluczonych ze względu na ograniczenia społeczne realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” zawartej dnia 22/03/2018 r. w Nisku, pomiędzy Lokalną Grupą Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” i Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku na realizację zadania pn. Aktywizacja społeczności powiatu niżańskiego poprzez edukację ekologiczną”.

2. 11 września 2018r. – zaproszenie wszystkich szkół i placówek oświatowych powiatu niżańskiego do udziału w Konkursie zbiórki odpadów papieru i tektury w szkołach i placówkach oświatowych powiatu niżańskiego.

3. 28 września 2018r. – zamknięcie przyjmowania zgłoszeń szkół do udziału w Konkursie.

4. 5 października 2018r. - zakończenie zgłaszania odbioru odpadów oraz zakończenie Konkursu.

5. 8 października 2018r. – posiedzenie komisji Konkursowej – wytypowanie szkół do wycieczek edukacyjnych.

6. Wycieczki edukacyjne laureatów Konkursu z poszczególnych gmin powiatu:

- 9 października 2018r. – Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem oraz Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku

- 10 października 2018r. - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Racławicach oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Cholewianej Górze;

- 16 października 2018 r. - Szkoła Podstawowa Fundacji "Elementarz" z Odziałem Przedszkolnym w Golcach oraz Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Nisku;

- 17 października 2018r. - Publiczna Szkoła Podstawowa w Harasiukach oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Zdziarach;

- 18 października 2018r. - Publiczna Szkoła Podstawowa w Harasiukach oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielinach

W wycieczkach edukacyjnych wzięło udział ogółem 360 uczniów oraz 27 nauczycieli/opiekunów szkół z terenu powiatu niżańskiego, w tym nie mniej niż 110 dzieci i młodzieży z grup defaworyzowanych.

7. 16 października 2018r. – oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu.

8. 17 października 2018r. – podpisanie UMOWY o udzielenie bezprocentowej pożyczki pomiędzy Powiatem Niżańskim a Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku na realizację zadań własnych, której celem jest realizacja projektu „Aktywizacja społeczności powiatu niżańskiego poprzez edukację ekologiczną”.

9. 29 października 2018r. – Forum Ekologiczne podsumowujące realizowany przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku projekt „Aktywizacja społeczności powiatu niżańskiego poprzez edukację ekologiczną”

Projekt „Aktywizacja społeczności powiatu niżańskiego poprzez edukacje ekologiczną” został dofinansowany w ramach poddziałania 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 dla operacji realizowanych w ramach Projektu Grantowego pt. Organizacja różnych form aktywności dla mieszkańców obszaru LGD znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy lub wykluczonych ze względu na ograniczenia społeczne realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.